Regulamin serwisu lajk.tv

Administratorem serwisu lajk.tv jest Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 177, 02-231 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373814, posiadająca NIP: 527-264-55-93 oraz REGON: 142742958, o kapitale zakładowym wynoszącym 311.005.000 (trzysta jedenaście milionów pięć tysięcy) złotych. Aktualne dane spółki, w tym dane kontaktowe (numery telefonów, numery faksu, adresy e-mail) umieszczone są na stronie http://firma.o2.pl, zwana dalej Administratorem.

Niniejszy regulamin zwany jest w dalszej części Regulaminem.

 • Regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu lajk.tv umożliwiającego użytkownikom m.in. nieodpłatne zamieszczanie treści użytkowników w serwisie lajk.tv i zapoznawanie się z tymi treściami oraz z treściami Administratora zamieszczonymi w serwisie lajk.tv. W kwestiach w Regulaminie lub w serwisie lajk.tv nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
 • Dla prawidłowego korzystania z serwisu lajk.tv niezbędne jest: posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu wraz z oprogramowaniem niezbędnym dla przeglądania zasobów Internetu.
 • Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 • Użytkownik w ramach korzystania z serwisu lajk.tv, na zasadach określonych Regulaminem, i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności:
  • a. przeglądać serwis lajk.tv, w tym treści użytkowników, a także treści umieszczane przez Administratora,
  • b. zamieszczać treści użytkownika w serwisie lajk.tv, zgodnie z aktualnie dostępnymi funkcjonalnościami serwisu lajk.tv;
  • c. dokonywać innych czynności w serwisie lajk.tv zgodnie z aktualnie dostępnymi funkcjonalnościami serwisu lajk.tv.
 • Warunkiem korzystania z serwisu lajk.tv jest wyrażenie przez użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu. Korzystanie przez użytkownika z serwisu lajk.tv oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia. Korzystanie przez użytkownika z serwisu lajk.tv polegające na zamieszczaniu treści użytkownika w ramach serwisu lajk.tv oznacza, iż użytkownik zaświadcza, iż jest uprawniony do ich zamieszczania w ramach serwisu lajk.tv, służą mu w odniesieniu do nich wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, jest w świetle prawa władny do takich działań (zapewnienie legalności działań użytkownika), oraz że jest władny udzielić Administratorowi określonych w Regulaminie zgód, a wykonywanie tych praw przez Administratora zgodnie z ich zakresem (zakresem zgód) nie naruszy praw osób trzecich. Konsekwencje takich działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie użytkownika.
 • Za skutki działań użytkownika polegających na umieszczeniu treści użytkownika w serwisie lajk.tv, a także za skutki udzielenia Administratorowi, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika zgód, w szczególności na udostępnianie treści użytkownika innym użytkownikom w ramach serwisu lajk.tv, w tym za korzystanie przez Administratora z udzielonych przez użytkownika praw (zgód) w granicach tych praw (zgód), odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten użytkownik.
 • Z tytułu korzystania z serwisu lajk.tv Administrator nie pobiera od użytkownika wynagrodzenia. Z tytułu korzystania z serwisu lajk.tv użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie, w tym także za udzielone zgodnie z Regulaminem zgody.
 • Każdy użytkownik serwisu lajk.tv jest zobowiązany do korzystania z niego w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i zasadami "netykiety". Zakazane jest (i jest rozumiane za naruszenie postanowień niniejszego punktu Regulaminu) dostarczanie przez użytkownika treści niezgodnych z niniejszym punktem Regulaminu.
 • Administrator oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by serwis lajk.tv dostępny był nieprzerwanie oraz by świadczone w jego ramach usługi były na najwyższym możliwym poziomie, przy czym, mając na uwadze nieodpłatny charakter serwisu lajk.tv, Administrator nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępności serwisu lajk.tv, w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących serwis lajk.tv oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy.
 • Administrator oświadcza, iż stosowane przy ochronie serwisu lajk.tv środki nie gwarantują bezpieczeństwa przekazu informacji. Jednocześnie Administrator oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisu lajk.tv. Do korzystania z Internetu, w tym serwisu lajk.tv, zaleca używanie aktualnego oprogramowania antywirusowego lub innego chroniącego użytkownika oprogramowania. W celu uzyskania szerszych informacji na temat bezpieczeństwa w Internecie, Administrator zaleca użytkownikowi, by zwrócił się o takie informacje do świadczących tego typu usługi informatyczne. Administrator nie odpowiada, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, za szkody poniesione przez użytkowników przy korzystaniu z serwisu lajk.tv w powyższym zakresie.
 • Administrator w celu poprawiania jakości serwisu lajk.tv zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności serwisu lajk.tv bez konieczności uprzedniego powiadamiania o tym fakcie użytkowników.
 • Administrator nie świadczy oraz nie zapewnia przechowywania i archiwizowania danych (treści użytkownika zamieszczanych w serwisie lajk.tv) poprzez ich umieszczanie w serwisie lajk.tv. Dane mogą być usunięte przez Administratora w każdej chwili, w tym również na skutek zawieszenia przez Administratora prowadzenia serwisu lajk.tv w przypadkach określonych w Regulaminie. Administrator zastrzega sobie również prawo niepublikowania treści użytkowników i innych plików, w każdej chwili, a także w przypadku naruszenia przepisów prawa lub zasad określonych w Regulaminie, w tym również na skutek zawieszenia przez Administratora prowadzenia serwisu lajk.tv.
 • Uwagi i zastrzeżenia oraz reklamacje dotyczące serwisu lajk.tv należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej kontakt@lajk.tv
 • Administrator może pozostawić bez rozpoznania reklamacje, które wynikają z nieznajomości postanowień Regulaminu lub przepisów prawa.
 • Administrator nie będzie rozpoznawał reklamacji dotyczących usług świadczonych przez inne podmioty przy wykorzystaniu funkcji serwisu lajk.tv. Administrator nie będzie również przekazywał tych reklamacji do właściwych podmiotów.
 • Użytkownik umieszczając jakiekolwiek treści użytkownika w serwisie lajk.tv wyraża jednocześnie zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie (publikowanie) tych treści przez Administratora, w zakresie wybranym przez Administratora, w innych serwisach i innych mediach wydawanych przez inne podmioty, w tym także w celach reklamowych.
 • Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w serwisie lajk.tv obok tekstu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian. Zmiana Regulaminu obowiązuje użytkownika po upływie czternastu dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie z zdaniem poprzedzającym. Korzystanie przez użytkownika z serwisu lajk.tv po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.